پنج کارمند سازمان ملل متحد در یمن ربوده شد

پنج کارمند سازمان ملل در جنوب یمن ؛ زمان که قصد داشتن به عدن بازگشت کنند ، ربوده شده اند

این پنج کارمند ربوده شده که چهار نفر آن از اتباع یمن است اند ، روز جمعه در روستای ابین ربوده شده اند .

راسل گیگی ، سخنگوی مقام ارشد سازمان ملل در یمن ، گفت ” سازمان ملل متحد برای آزادی آنها با مقامات در تماس نزدیک است “.

در همین حال ، دولت یمن در حال گفت و گو با ربایندگان این پنج کارمند سازمان ملل است اند.