پوتین از تاکسی رانی تا قدرتمند ترین چهره سیاسی عصرما

مزمل اسلام خیل

ولادیمیر پونین رئیس جمهور روسیه بعد از فروپاشی جماهیر شوروی سابق بعنوان یک تاکسی ران بخاطر کسب درآمد نیز کار کرده است.

روز یک شنبه مستند جدید در باره زنده گی نامه ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه ،به نشر رسید .
آقایی پوتین در باره تاثیرات مخرب بعد از سقوط جماهیر شوروی سابق سخن گفته و افزود که گاهی بخاطر پیدا کردن پول مجبور بودم تاکسی رانی کنم .

پوتین که اکنون ۶۹ ساله است می گوید یادی آن روزها ناراحت کننده است .

ولادیمیر پوتین سال ها بعنوان یک افسر اداره استخبارتی در عصر جمایر شوروی ، در شهر المان نیز کار کرده بود .

آقایی پوتین ، فروپاشی جماهیر شوروی را بزرگترین فاجعه قرن بیستم خواند و افزود بعد از این فاجعه کسب درآمد برای همه حتا منسوبین ساختار های امنیتی کشور برای تآمین معشیت دشوار بود ؛وی مجبور بود تا برای کسب پول برای رفع مجارج زندگی دست به تاکسی کند .

تنها در سال ۲۰۱۸ ولادمیر پوتین در یک مصاحبه ای گفته بود که به این فکر می کند بعنوان تاکسی ران کار کند ؛ اما هیچ گاه قبل از این مستند کسی نمی دانستد که رئیس جمهور روسیه یک زمان بخاطر پیش بردن زندگی خود تاکسی رانی می کرد .

این در حال است که ولادیمیر پوتین بعنوان رئیس جمهور که همیشه در بین مردم بوده است ، از اشتراک در مسابقات ورزشی تا سوار شدن در متروها گرفته و اکنون با نشر این مستند ، نزدیک او با مردم بیشتر به اثبات می رسد .