پوتین برای پنجمین بار به عنوان رییس جمهور روسیه سوگند یاد کرد

ولادیمیر پوتین؛رییس جمهور روسیه برای پنجمین بار سوگند وفاداری یاد کرد و سکان ریاست جمهوری را بدست گرفت.

پوتین روز سه شنبه،۷ می در روسیه سوگند وفاداری یاد کرد تا این مرد ۷۱ ساله همچنان پنج سال دیگر بر قدرت روسیه تکیه زند.

پوتین در حالی برای پنجمین بار ریاست جمهوری روسیه را به دوش گرفت که شماری کارشناسان او را به ایجاد ایدیولوژی«پوتینیسم» متهم می کند.

این مراسم تحلیف پوتین از سوی اکثر کشورهای غربی و امریکا تحریم گردیده بود.