کابینه طالبان طرح ثبت سیم کارت را تصویب کرد

در بیست و دومین نشست اعضای کابینه طالبان طرح وزارت مخابرات و تکنولوژی برای ثبت و بایومتریک سیمکارت ها تایید شد.

در نشست که در روز دوشنبه۱۸ دلو برگذار شد به وزارت مخابرات و تکنولوژی دستور داده شد ؛ تا به گونه تدریجی به همکاری اداره ملی احصایه و معلومات آغاز به راجستر سیم کارت های شهروندان کنند .

این در حال است که بسیار از شهروندان کشور از سیمکارت های استفاده می کنند که به اسم کسی دیگری راجستر شده است .