کاردار سفارت امریکا‌برای افغانستان: مسدود ماندن مکاتب دخترانه بسیار نا امید کننده است

مکر‌کری،کاردارسفارت امریکا برای‌افغانستان می گوید بسته مانذن مکاتب  دخترانه خلاف تعهد طالبان است.

وی گفته است همه افغان ها حق دارند تحصیل کنند و ممانعت از بازگشایی مکتب های دخترانه شدیدا نا امید کننده است.

قرار بود که مکتب های دخترانه بعد از هشت ماه امروز سوم حمل برروی همه دختران‌باز شود ولی امروز  اجازه بازگشایی دوباره مکاتب دخترانه داده نشد.