کارزار تطبیق واکسین پولیو در سراسر کشور امروزآغار می شود

صفحه نشراتی کارزار تطبیق واکسین پولیو موسوم به«افغانستان عاری از پولیو» نوشته است که تطبیق واکسین پولیو در سراسر افغانستان آغاز می شود.

این صفحه نوشته  که قرار است کارزار واکسین پولیو امروز دوشنبه،۱۴ جوزا در در سراسر کشور آغاز شود.

هنوز مقامات وزارت صحت عامه در این مورد چیزی نگفته است.

گفتنی است افغانستان و پاکستان تنها کشورهای هستند که هنوز پولیو در آن به‌صورت کامل محو نشده است.