کرسی افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طالبان داده نشد

کرسی افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل اکنون به طالبان واگذار نمی شود کمیته ویژه سازمان ملل متحد دیروز در یک جلسه تصمیم گرفتند تا کرسی افغانستان در سازمان ملل به طالبان واگذار نشود و این کرسی خالی بماند.

اما سهیل شاهین نامزد کرسی فغانستان در این مقام از سوی طالبان به این تصمیم اعتراض کرد او در صفحه توییتر اش نوشته است این تصمیم بر اصول وعدالت نبوده است حق مشروع مردم افغانستان است که سلب گردیده است

پس از برگشت طالبان به قدرت سهیل شاهین از سوی طالبان به این سمت گماشته شد که پیش از وی غلام محمد اسحاقزی نماینده أفغانستان در سازمان ملل متحد بود.