کشور های اسلامی برای حمایت از افغانستان”صندوق امانتی بشردوستانه” ایجاد می کنند

به نقل از خبر گزاری رویترز کشورهای اسلامی در نشست روز گذشته همکاری های اسلامی،متعهد شده اند تا”یک صندوق امانتی بشردوستانه” برای جمع آوری کمک و حمایت از مردم افغانستان ایجاد کنند.

به نقل از این خبرگزاری وزیر خارجه پاکستان گفته است این ابتکار به حمایت صندوق مالی بانک توسعه اسلامی راه اندازی خواهد گردید اما تاهنوز مقدار پول برای این کار مشخص نگردیده است.

ئر نشست همکاری های اسلامی در پاکستان تمام کشورهای عضو این سازمان به شمول سازمان ملل و اتحادیه اروپا تاکید کردند برای جلو گیری از بحران در افغانستان ذخایر ارزی این کشور باید در دسترس طالبان قرار گیرد.

هنوز مشخص نیست که چگونه این پول ها در اختیار طالبان قرار خواهد گرفت یا در اختیار سازمان ملل متحد ،پیش از این سخنگوی وزرات خارجه امریکا گفته بود موضوع آزاد سازی پول افغانستان بسیار پیچیده است.