کمک ۸۴ میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

بانک‌جهانی برای مبارزه با بحران های اقتصادی و‌تطبیق پروژه های معیشتی به افغانستان۸۴ میلیون دالرکمک کرد.

این بانک روز سه شنبه،۱۱ ثور با نشر اعلامیه ای، قرار است ۷۰ میلیون این کمک از طریق صندوق امانی افغانستان (ای‌آرتی‌اف) و انجمن انکشاف بین‌المللی (آی‌دی‌ای) برای تطبیق پروژه‌های معیشتی در افغانستان به مصرف برسد.

ملیندا گود،مسوول بخش افغانستان بانک جهانی گفته است در ۱۸‌ماه گذشته یک چارچوب مشخص براس اشتغال زایی زنان افغانستان روی دست گرفته شده است.

به گفته ملیندا این کمک های در شش حوزه به زنان افغان کمک ارائه خواهد شد.

گفتنی است پس‌از سقوط جمهوریت زنان با چالش های گوناگون روبرو بوده است و انتظار‌می رود این‌کمک ها روی‌ زندگی آنان تاثیر ایجاد کنند.