کمیته بین المللی نجات کودکان از بازگشایی مکاتب توسط طالبان استقبال کرد

کمیته بین‌المللی نجات کودکان، از تمصیم طالبان برای بازگشایی مکاتب برای پسر و دختر در آغاز سال نو تحصیلی استقبال کرد .

این اداره روز سه شنبه ۱۷ حوت با نشر اعلامیه گفته است بازگشایی مکاتب برای دختران و پسران خیلی خبر خوش خواهد بود.

به گفته کمیته بین المللی نجات کودکان اکنون ۸ میلیون کودک برای رفتن به مکتب نیازمند حمایت و پشتیبانی است.

حکومت امارت اسلامی به تازگی اعلام کرده است در آغاز سال تحصیلی جدید دختران همه می توانند در مکتب حاضر شوند.

پس از بازگشت دوباره طالبان حدود هفت‌ ماه پیش دختران از صنف هفت به بالا حق رفتن به مکتب را نداشتند.