کمیته بین المللی نجات: ۹۷ درصد مردم افغانستان با فقر روبروست و بی توجهی می تواند ویرانگر از جنگ باشد

کمیته بین المللی نجات می گوید ۹۷ درصد مردم افغانستان با فقرمواجه است و در صورت که به این امر توجه صورت نگیرد می تواند بیشتر از ۲۰ سال جنگ ویرانگر تر باشد.
کمیته بین المللی امروز سه شنبه ۲۶ دلو با نشر اعلامیه ای گفته است پس از شش ما تغییر و انتقال قدرت در افغانستان هنوز نیاز های بشردوستانه افزایش پیدا کرده است
این کمیته افزود ه است یک میلیون کودک در خطر شدید سو تغذیه قرار دارد و ۲۳ میلیون نفر دیگر به صورت کامل امنیت غذایی ندارد.
پس از تغیرات سیاسی در کشور اکثریت شهروندان با چالش های جدی مواجه شدند و شماری هم مجبور به مهاجرت گردیدند.