کمیسیون تصفیه صفوف طالبان ۷۰۰ فرد نامطلوب را اخراج کردند

کمیسون تصفیه صفوف طالبان از اخراج ۷۰۰ تن افراد نامطلوب خبر می دهد،مفتی لطیف الله حکیمی،ریس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان در جریان افتتاح نمایندگی این کمیسیون در ولایت زابل گفته است تا زمانیکه تمام افراد مفت خور و بیکاره از بین طالبان جدا نشود این کار ادامه خواهد داشت

پس از ایجاد کمیسیون تصفیه صفوف طالبان در ماه میزان،تا کنون شماری زیاد افراد از صفوف طالبان اخراج گردیده است.