کودکان افغان در یک سال نا امید تر بودند

اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می گوید وضعیت کودکان افغانستان در یک سال اخیر ناامید تر گردیده است.
این اداره با توییتی نوشته است وضعیت جنگ و همه گیری کرونا باعث به وجود آمدن وضعیت رقت بار کنونی شده است.
یونیسف افزوده است که مشکلات یادشده باعث شده است تا یک وضعیت اضطراری بشردوستانه بی‌سابقه در افغانستان به میان آید.