گاردین:صدهای شهروند بریتانیا هنوز در کابل گیر ماندند

روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نوشته است صدها شهروند بریتانیا هنوز پس از چهار ماه در کابل گیرماندند.
به نقل از این روزنامه پس از حضور طالبان صدها شهروند بریتانیایی که در بین شلوغی میدان هوایی کابل گیرمانده بودند هنوز پس از چهارماه‌ حضور طالبان نتوانستند این کشور را ترک کنند.
این در حالیست که در روند تخلیه شهروندان و همکاران نهادهای خارجی تعداد زیادی از افراد واجد شرایط در افغانستان گیر ماندند .