گلبدین حکمتیار خواستار بازگشایی مکاتب‌دختران در کشور شد

گلبدین حکمتیار‌، رهبر حزب اسلامی‌ می گوید طالبان باید دروازهای مکاتب دخترانه را باز کنند.

او گفته است بسته ماندن مکاتب دخترانه حیثیت و اعتبار طالبان را در سطح بین المللی صدمه  خواهد زد و ذهنیت را به وجود خواهد آورد که گویا طالبان به تعهد شان پابند نیستند.

رئیس حزب اسلامی همچنین گفته است که ایجاد حکومت ائتلافی بحران در کشور را تشدید می‌کند و تنها راه‌ حل مشکل افغانستان برگزاری انتخابات و به وجود آمدن حکومت به اراده مردم است

این در حالیست که بسته شدن مکاتب دخترانه توسط طالبان با واکنش های گسترده ای در سطح جهان مواجه شد و این عمل طالبان را یک عقبگرد گفتند.