یونسکو برنامۀ سواد آموزی در افغانستان را از سر می‌گیرد

وزارت معارف می گوید در دیدار سرپرست این وزارت با مسولان یونسکو،توافق صورت گرفته است تا دو طرف روی مکانیزم کار کنند تا سواد آموزی دوباره در کشور آغاز گردد.

برنامۀ سوادآموزی یونسکو در افغانستان در حالی آغاز می‌شود که بر اساس رده بندی سازمان ملل متحد، میزان افراد با سواد در این کشور زیر پنجاه درصد قرار دارد و میزان بی‌سوادی در میان زنان افغانستان بیشتر از مردان است.

وزارت معارف پیش از این گفته بود که در جریان یک دهۀ گذشته، بیش از یک میلیون نفر از برنامه‌های سوادآموزی بهره مند شده اند.