یونیسف:دو میلیارد دالر نیاز است تا جلو فروپاشی نظام صحی افغانستان گرفته شود

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان در أفغانستان گفته است دومیلیارد دالر لازم است تا جلو فروپاشی نظام صحی در أفغانستان گرفته شود .
یونیسف دیروز سه شنبه ۱۶قوس با انتشار بیانیه گفته است با این مقدار پول می شود به ۲۴میلیون شهروند نیازمند أفغان کمک کرد که نصف آن را کودکان تشکیل می دهد.
این نهاد گفته است فصل سرمای پیشرو مردم کشور را با چالش های جدید،سرخکان،پولیو،بحران مواد غذایی،قحطی روبرو کرده است که می تواند عواقب فاجعه بار داشته باشد.
بر أساس برآورد های این نهاد اکثر کودکان‌زیر سن پنج سال در سال ۲۰۲۲به سوهٔ تغذیه دچار خواهد گردید.