یونیسف: جامعه جهانی خواستار باز شدن مکاتب دخترانه در افغانستان است

سام‌مورت‌رییس ارتباطات و حمایت مشارکت مدنی یونیسف در صفحه توییتر اش نوشته است جامعه جهانی خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان است.
مورت امروز،پنج شنبه،۱۲ عقرب در توییتر اش نگاشته است، دختران، برادران‌، مادران‌، پدران بزرگان جامعه، رهبران مذهبی همه خواهان باز شدن دوازه‌های مکاتب دخترانه می‌باشند.
سام مورت گفته است راه بیرون رفت فقر در افغانستان وابسته به بازگشایی مکاتب است.
گفتنی است پس از بازگشت دوباره طالبان،هنوز مکاتب دوره متوسطه و لیسه به روی دختران مسدود است.