یک دالر با ۹۸ افغانی در بازار کابل معامله شد

شماری از صرافان سرای شهزاده کابل می گوید یک دالر امریکایی امروز به ۹۸ افغانی رسیده است این صرافان می گوید به دلیل نبود دالر در بازارهای کابل و تقاضا برای خرید آن نرخ دالر به صورت بی پیشینه افزایش پیدا کرده است

این صرافان می گویند نرخ امروز دالر بی سابقه ترین افت افغانی در برابر آن در دو دهه گذشته است ولی این نرخ ها ثابت نیست و هر لحظه در حال تغیر است اما نرخ سرای امروز ۱۵ قوس ۹۸ دالر بسته شد.

با افزایش نرخ دالر در برابر پول افغانی به صورت خودکار نرخ مواد اولیه جهش می یابد که مردم را با مشکلات خرید مواد اولیه مواجه می سازد