یک مرد در ولایت پروان به دلیل فقر خود را حلق آویز کرد

یک مرد ۴۰ ساله به دلیل فقر و تنگدستی خود را حلق آویز کرد.
منابع در ولایت پروان می‌گوید این مرد صاحب شش فرزند بود که به دلیل فقر در روستای تتمدره مربوطات مرکز‌ این ولایت خود را حلق آویز کرده است.
منابع نزدیک به این مرد گفته است وی رانندگی می کرد و از چندی به‌ اینطرف بیکار بود.
پس‌از برگشت‌ طالبان آمار خود کشی ها به دلیل بی کاری در کشور افزایش پیدا کرده است.