۹۳ درصد کودکان افغانستان به آب صحی دسترسی ندارند

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان می گوید ۹۳ درصد کودکا‌ن أفغانستان به آب صحی دسترسی ندارند.

این اداره گفته است عدم دسترسی آب صحی کودکان  آینده افغانستان را به خطر می اندازد .

به گزارش این نهاد منابع زیرزمینی آبی در بیشتر نقاط افغانستان بویژه در شهر‌ها به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

سازمان صلیب سرخ نیز در تویتی گفته است آب صحی افغانستان متاثر از جنگهای چند دهه اخیر است.