۱۱ زن معترض بامیانی بازداشت گردیده است

منابع محلی دربامیان گذارش داده است ۱۱ زن از سوی نیروهای امارت اسلامی به اتهام برهم زدن حمایت مردم از طالبان در این ولایت بازداشت گردیده است.

منابع گفته است هنوز از سرنوشت این زنان خبری در دست نیست

شنبه هفته گذشته در ولایت بامیان به حمایت از امارت اسلامی برنامه ای راه اندازی گردیده بود که توسط زنان اشتراک کننده بهم خورد.