۵۰۰ معتاد در ولایت نیمروز پس از درمان به خانه هایشان برگشتند

مسوولان محلی در ولایت نیمروز می گویند ۵۰۰معتاد به مواد مخدر پس از چهار ماه مراقبت در مان و به خانواده های شان پیوستند.

خبرگزاری دولتی باختر به نقل از عبدالرحمان عبدالله ،ریس صحت عامه ولایت نیمروز نوشته است که حدود چهار ماه قبل مسوولان در این ولایت بیشتر از ۱۸۰۰ معتاد را از سطح شهر جمع آوری کرده و برای در مان به مرکز تداوی مراجعین آورده بودند که روز گذشته ۵۰۰ تن آنان صحت یاب گردیدند.

این در حالیست که قشر معتادان کشور پیش از این در حال افزایش بود و به تعداد آنان باگذشت هر روز افزوده می شد.