پس از پایان مهلت یک ماهه پاکستان برای اخراج غیر قانونی مهاجران افغان،حکومت آن کشور به هیچ نوع تسامح و تساهل سیاسی و اخلاقی تن نداد و دست به بازداشت و اخراج پناهجویان افغان زد و کشور را عملن در بحران فرو برد.